Oudercommissie

Wat doet de oudercommissie?

Binnen ons IKC werken we met een oudercommissie.

Een oudercommissie adviseert de opvangorganisatie gevraagd en ongevraagd over de adviesonderwerpen die in de Wet kinderopvang zijn vastgelegd. Tijdens vergaderingen worden adviesaanvragen van de opvangorganisatie behandeld en worden adviezen geformuleerd.

Daarnaast onderhoudt de oudercommissie contact met de ouders, de organisatie en de GGD.

De taken van de oudercommissie worden officieel vastgelegd in een medezeggenschapsreglement.

Wie zit er in de oudercommissie?

Elke ouder die een kind op het kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang heeft of naar een gastouder brengt, kan in de oudercommissie van de betreffende locatie. Bij de samenstelling van de oudercommissie wordt gestreefd naar een zo evenredig mogelijke vertegenwoordiging van de verschillende groepen op de opvang. Binnen ons IKC wordt er tevens gewerkt met een IKC-raad. Hierin zitten ouders en medewerkers van ons IKC. Het doel van deze IKC-raad is "kwaliteitsbewaking." Doen we de goede dingen en doen we die ook goed?

Binnen ons IKC zijn er regels opgesteld rondom het ‘aanname beleid’ en hoeveel leden er in de oudercommissie kunnen zitten. We hebbend dat vastgelegd in het oudercommissiereglement.

Wie zit er niet in de oudercommissie?

In de oudercommissie zitten vanwege de onafhankelijkheid alleen ouders, geen (pedagogisch) medewerkers, houders, locatiemanagers of andere medewerkers. Medewerkers die een kind hebben dat op dezelfde locatie wordt opgevangen, mogen niet plaatsnemen in de oudercommissie.